Certifikáty, poukázky a pasy

Certifikáty

Všem studentům, kteří u nás absolvují jazykový kurz, vystavíme po absolvování kurzu certifikát.

Certifikát osvědčuje dosaženou úroveň v cizím jazyce.

Rozlišujeme šest úrovní zvládnutí cizího jazyka dle Evropského referenčního rámce.

  • A1 (začátečníci)
  • A2 (mírně pokročilí I)
  • B1 (mírně pokročilí II)
  • B2 (středně pokročilí I)
  • C1 (středně pokročilí II)
  • C2 (pokročilí)

Pozn.: Některé úrovně jsou rozloženy do dvou až tří semestrů, jejich jednotlivé části jsou pak označeny římskými číslicemi (např. A2-I, A2-II).

Poukázky

V Jipce vám rádi vystavíme také dárkovou poukázku v libovolné, vámi zvolené hodnotě. Bližší informace vám rádi sdělíme na jednotlivých pobočkách nebo na uvedených kontaktech.

Jazykové pasy

Co je Evropské jazykové portfolio ?

Tento dokument obsahuje záznamy o jazykových dovednostech, kvalifikacích a zkušenostech. EJP je doporučen všem, kteří chtějí mít v ruce objektivně hodnotící dokument, který dokládá jazykovou vybavenost držitele. Je mezinárodně uznávaný.

EJP je doporučován Evropskou Unií a zaměstnavateli s kvalitní personální politikou a politikou stálého vzdělávání zaměstnanců. Zaměstnavateli je pak, zejména v západních zemích EU, také vyžadován od uchazečů o nové pracovní pozice, jakožto doklad jejich jazykové vybavenosti.

V EJP jsou uvedeny jazyky, s nimiž má držitel pasu nějakou zkušenost. Obsah jazykového pasu je následující:

  • profil jazykových dovedností podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky
  • souhrn jazykových a interkulturních zkušeností
  • záznam o certifikátech a diplomech

Kdo evropské jazykové portfolio vystavuje ?

EJP můžeme vystavit každému s vyznačením úrovně, ve které se pohybuje. Jedinou podmínkou je testování, které musí každý zájemce podstoupit. Každý zájemce si může sestavit vlastní jazykové portfolio dle dosažených jazykpvých úrovní.  O tom, jak si portfolio sestavit a k čemu slouží se více dozvíte zde.

Testování dle Referenčního rámce EU

Testování probíhá na šesti úrovních A1 – C2, přičemž se odehrává na všech úrovních stejným způsobem, liší se pouze svou náročností.

Student je testován z pěti níže popsaných částí:

1.Poslech

Zjišťuje, do jaké míry je student schopen porozumět cizímu jazyku. V různých úrovních se může lišit svou délkou, tj. kratší testování u nižších úrovní a delší u vyšších.

2.Čtení - dle písemného testu

Student odpovídá na otázky vztahující se k textu, který si přečetl. Otázky mohou mít formu výběru z několika možností, nebo přímých otázek, nebo doplňování vhodných slov do textu, či vyhledávání vhodných odpovědí v textu. Délka textu se liší podle úrovně – pro pokročilejší jsou vybírány delší články.

Na základě zpětných otázek se testuje, do jaké míry student rozumí čteným informacím.

3.Ústní interakce

Probíhá zpravidla formou rozhovoru mezi rodilým mluvčím a studentem nebo mezi dvěma studenty. Zjišťuje, do jaké míry je student schopen se domluvit a porozumět svému protějšku.

Testuje se správnost a plynulost projevu, ověřuje se rovněž způsob, jakým student dokáže klást otázky.

4.Ústní projev

Student je požádán, aby vedl monolog na určité téma. Časový limit pro jeho projev (1-10 minut – dle náročnosti dané úrovně) je studentovi předem oznámen a řeč není ve svém průběhu přerušována. U nižších úrovní jsou zpravidla zadávána témata jako např. vylíčit, kde bydlím, popsat svou rodinu, vzdělání, současnou práci, mluvit o svých zážitcích, cílech a plánech, či sestavit jednoduchý, krátký příběh. U vyšších úrovní je student vyzván, aby např. hovořil o aktuálních událostech vztahujících se k oblasti jeho zájmu, nebo vysvětlil své stanovisko, rozvinul debatu.

Hodnotí se správnost a plynulost projevu, výslovnost.

5.Písemný projev

Tato část je velmi důležitá, proto může být u vyšších úrovní absolvována jiný den než ostatní.

V nižších úrovních dostává student kratší zadání, např. napsat pozdrav nebo vyplnit formulář. U vyšších úrovní je student vybídnut k napsání podrobnějšího textu, dopisu nebo vysvětlení názorů. Zjišťuje se stylistická správnost, tj. schopnost užití interpunkce a uspořádání textu. Student může být požádán, aby napsal článek, např. kritiku, doporučení, úvahu, résumé, syntézu.

Prověřuje jak gramatickou správnost, tak i schopnost se v daném cizím jazyce přesně a jasně vyjadřovat.

Evropský jazykový pas je mezinárodně platný, zkouška se rozsahem a náplní výrazně blíží mezinárodním zkouškám (TOEFL, CAMBRIDGE - FCE, apod.)