Metodika výuky

Všichni naši lektoři procházejí metodickými semináři, ve kterých získávají a zdokonalují své vědomosti a poznatky, důležité pro práci lektora cizích jazyků. Každý metodický seminář je veden pedagogem s bohatými zkušenostmi a znalostmi.

Tým odborníků tvoří:

 • Mgr. Lenka Aoudj
 • Mgr. Michal Bergman
 • Mgr. Kateřina Laňková
 • Mgr. Veronika Peštuková

V rámci semináře se lektoři dozví, jak lépe poznat studenta a přizpůsobit se jeho učebnímu stylu, jak správně výuku naplánovat, aby byla efektivní a přinesla studentům požadované znalosti, jakým způsobem zajistit kvalitní strukturu hodiny, jak studenty motivovat k výuce a různé formy zpestření hodiny tak, aby čas, který student stráví na výuce, byl maximálně využitý, a aby student odcházel s pocitem spokojenosti, že si odnáší nové, zajímavé a praktické vědomosti a znalosti.

Metodické semináře jsou koncipovány ve formě workshopu tak, aby si lektor své dovednosti vyzkoušel a procvičil. K tomu slouží také speciálně vytvořená skripta, kde jsou nejen teoretické podklady, ale rovněž praktické ukázky a úlohy, pomocí kterých si lektor všechny získané vědomosti snáze osvojí.

Na základní metodické semináře navazují specializované metodické semináře, zabývající se již konkrétní oblastí — např. odborným jazykem. Naši lektoři mají možnost tyto semináře navštěvovat a rozšířit si tak své znalosti v nejrůznějších oborech, aby je poté v nejvyšší kvalitě mohli předat studentům.

V rámci výuky každého lektora probíhají pravidelné hospitace, které zajišťují Mgr. Lenka Aoudj, Mgr. Michal Bergman a Mgr. Kateřina Laňková. Tímto jsou odstraňovány jakékoli nedostatky ve způsobu výuky a lektoři jsou motivováni ke zlepšování svých výkonů, čímž dosahujeme nejvyšší kvality ve výuce jazyků.

Zajímáme se rovněž o zpětnou vazbu od samotných studentů, a to ve formě dotazníků, které jsou rozdávány v průběhu kurzu a poté po jeho skončení. Je pro nás velice důležité, aby každý student byl v našich kurzech spokojen a získal vše, co očekává.

Struktura metodických seminářů

Pro lepší představu toho, na co je v hodinách kladen největší důraz a co je tudíž vyžadováno od lektorů, uvádíme přehled témat, která jsou na jednotlivých seminářích probírána.

 1. Třídní management
 2. Plánování výuky, příprava na hodiny, doplňkové materiály, pomůcky
 3. Úvodní nebo-li první hodina výuky
 4. Struktura vyučovací hodiny, etapy vyučování
 5. Realizace a řízení vyučovací hodiny
 6. Zpětná vazba, opakování, domácí úkoly
 7. Poslech s porozuměním jako jedna z cílových dovedností ve výuce cizího jazyka
 8. Aktivity vhodné k výuce poslechu
 9. Jak efektivně vyučovat čtení a porozumění čtenému textu?
 10. Psaný projev
 11. Mluvený projev, konverzace
 12. Problémy mluveného projevu
 13. Aktivity a hry
 14. Výuka gramatiky
 15. Slovní zásoba
 16. Výslovnost
 17. Role chyb aneb Jak často opravovat studenty
 18. Motivace
 19. Improvizace a suplování výuky
 20. Sebereflexe a sebevzdělávání lektora
 21. Zpětná vazba poskytovaná studenty